مسدود کردن دسترسی به اینستاگرام توسط فایروال میکروتیک

مسدود کردن دسترسی به اینستاگرام توسط فایروال میکروتیک بدیهیست که تولید هر ابزاری بدون تاثیر پذیری از بافت فرهنگی و اجتماعی آن نخواهد بود. با توجه به اهمیت و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصرحاضر این بستر به یکی از نقاط بالقوه آسیب پذیر و خطرناک بدل شده است. به منظور مصون سازی این […]